Умови вступу

 

Додаткові посилання:

Мукачівська СШ №4 оголошує прийом учнів до 1-го класу на 2016-2017 навчальний рік
Вимоги до дітей при вступі до школи
Діагностичні завдання для перевірки загального рівня розвитку дитини для конкурсного приймання в перший клас


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4
з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів

Правила прийому до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів розроблені у відповідності з інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389; на підставі Статуту Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778.

1. Загальні положення

1.1. Прийом учнів до 1– 11 класів здійснюється на конкурсній основі.
1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь школярі незалежно від расових ознак, релігійних переконань, майнового стану сім’ї, а також місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного прийому оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів. Також ця інформація може бути доведена до відома населення через засоби масової інформації.
2.2. Конкурсні випробування проводяться у першій декаді червня. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні місяці, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.3. При наявності вільних місць у процесі навчання може відбуватися додаткове конкурсне зарахування з дотриманням названих вище умов прийому. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.4. Для проведення конкурсних випробувань створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів за погодженням з Радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор або його заступник.
2.5. Для проведення випробувань із загальноосвітніх дисциплін створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів.
2.6. Для участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі заяви батьків (чи осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів і табель успішності. Учні, які вступають до 10 класу подають заяву із свідоцтвом про базову загальну середню освіту.
Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подається копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні чи творчі досягнення.
2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.
Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освіти.
Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тести) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу розробляється методичними об’єднаннями вчителів гуманітарних дисциплін (з української мови), та іноземних мов (з англійської мови, німецької мови) та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.4. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.
3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів проводяться за умови наявності вільних місць, як правило під час основного конкурсного приймання з навчальних предметів: українська мова (тестування), іноземна мова (тестування).
Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.
Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.
3.6. Варіанти письмових завдань (тести) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу розробляється методичними об’єднаннями вчителів гуманітарних дисциплін (з української мови), та іноземних мов (з англійської мови, німецької мови) та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.7. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.8. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в заклеєному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.9. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі видається папір зі штампом навчального закладу, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування, письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.11. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.
3.12. Результати конкурсних випробувань у тому числі співбесіди оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.13. Результати випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів для загального ознайомлення.
3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року, звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.15. Учні — випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування на вибір вступника з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.16. З категоріями учнів, зазначених в пунктах 3.13 і 3.14 допускається проведення тільки одного випробування-співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.17. Учні які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм дається право участі у повторних конкурсних випробувань, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.18. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копії свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу, розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом за погодженням з управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів продовжують навчання в школі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
4.6. Учні, які зараховані до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводить декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даних Правил конкурсного прийому та Інструкції про конкурсне приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів за його результатами покладається на управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради .
5.3. При порушені навчальним закладом вимог Інструкції та даних Правил конкурсного приймання дітей, розроблених навчальним закладом, рішенням управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради, що приймає рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *